Komoda G12


Komoda G12

Wymiary:

100 lub 120/48/45